Templáři - ochránci, obchodníci a strážci Svatého grálu

Templáři - ochránci, obchodníci a strážci Svatého grálu

Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu neboli řád templářů působil v době středověku a byl nejmocnějším křesťanským rytířským řádem. Byl tak mocný a měl tolik členů, že se mu mohl rovnat jen Řád německých rytířů či Řád johanitů.

Templáři nosili bílý plášť, který symbolizoval jejich čistotu. Později ho doplnili o typický červený kříž. Primárně se jednalo o vojenský řád a podléhal přímo papeži. Jeho členové měli právní imunitu a mohli vykonávat na svých územích vlastní spravedlnost.

Kde se vzali?

Přesné založení řádu není známo. Předpokládá se však, že byl založen mezi roky 1118 až 1120. Hlavním úkolem jeho členů byla bezpečnost evropských poutníků putujících do Jeruzalému z přístavu Jaffa. Řád se však rychle rozrostl, zesílil a jeho poslání se rozšířilo na ochranu celého nově založeného Jeruzalémského království. Jeho rytíři chránili místní lid proti nepřátelským muslimským sousedům.

Samovládci a první bankéři

Templáři se stali významnou ekonomickou, politickou i vojenskou silou, nad kterou neměl nikdo nadvládu. Měli sloužit jen papeži. V Evropě a středním východě vlastnili mnoho hradů a pozemků. Vydělávali na křížových výpravách a stali se významnými bankéři a obchodníky se Svatou zemi.

V roce 1212 se už dávno nevěnovali původnímu záměru, ale především svým ekonomickým aktivitám. V Paříži i Londýně se templáři stali “bankou”. Ve speciálně vybudované věži tu byl uložen i královský poklad, přesněji jeho část. Těšili se nejen z přízně krále, ale i významných poutníků, a to již od prvních dnů svého vzniku.

Moc řádu a jejich bohatství se však zanedlouho stala trnem v oku i samotnému francouzskému králi Filipu IV. Sličnému. Sám proti řádu začal vystupovat od roku 1307. V pátek 13. 10. 1307 začalo zatýkání templářů po celé Francii a zplnomocňování jejich majetku. Mnoho členů bylo zabito a řád nakonec 2. dubna 1312 zanikl a nebyl nikdy obnoven.

Legendy o Svatém grálu

Templáři byli spojeni s mnoha legendami. Asi nejznámějšími z nich je ta o Svatém grálu - poháru, ze kterého údajně pil sám Ježíš Kristus při Poslední večeři. Templáři ho údajně nalezli v sutinách Šalamounova chrámu. Některé prameny říkají, že Svatý grál byl objeven a převezen do Skotska během útlaku řádu v roce 1307 a že tu byl ukryt pod Rosslynskou kapli.

Štítky

Templáři - tajemní a bohatí rytíři

Řád Templářů byl velmi bohatý a je opředen mnoha legendami o zakopaných pokladech. Existovali pouhá dvě století, ale během této doby vybudovali rozsáhlou bankovní organizaci, která se velmi podobala té dnešní. Přijďte s kolegy najít legendární Svatý grál v rámci dobrodružného teambuildingu Indiana a Svatý grál.